ทำเนียบผู้บังคับบัญชา

พลตรี วรยส เหลืองสุวรรณ

ผู้บัญชาการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค

 

พ.อ.ทรงวิทย์ หนุนภักดี

รองผู้บัญชาการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์

 

พ.อ.กัณฑ์ชัย ประจวบอารีย์

รองผู้บัญชาการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์

 

พ.อ.ธวัชชัย ตั้งพิทักษ์กุล

เสนาธิการกองพลที่ ๑ รักษาพระองค์

 

พ.อ.อาสาศึก ขันติรัตน์

ผบ.ร.๑ รอ.

 

พ.อ.จักรชัย ศรีคชา

ผบ.ร.๑๑ รอ.

 

พ.อ.ทรงพล สาดเสาเงิน

ผบ.ร.๓๑ รอ.

 

พ.อ.นิมิตต์ สุวรรณรัฐี

ผบ.ป.๑ รอ.

 

พ.ท.ปกรณกิตติ์ คงประดิษฐ์ธร

ผบ.ร.๑ พัน.๑ รอ.

 

พ.ท.เพื่อชาติ อุไรเลิศ

ผบ.ร.๑๑ พัน.๑ รอ.

 

พ.ท.ทศพล ทิมสถิตย์

ผบ.ร.๓๑ พัน.๑ รอ.

 

พ.ท.นัฐพล วิเชียรวรรณ

ผบ.ป.พัน.๑ รอ.

 

พ.ท.จักรพล แสนสืบ

ผบ.ร.๑ พัน.๒ รอ.

 

พ.ท.ณัฐพงศ์ บัวจันทร์

ผบ.ร.๑๑ พัน.๒ รอ.

 

พ.ท.กฤษดา หิรัญโรจน์

ผบ.ร.๓๑ พัน.๒ รอ.

พ.ท.โชคดี อัมพรดิษฐ

ผบ.ป.พัน.๑๑ รอ.

 

พ.ท.ณัฐวุฒิ จาตุศรีพิทักษ์

ผบ.ร.๑ พัน.๓ รอ.

 

พ.ท.กุลบุตร ปัจฉิม

ผบ.ร.๑๑ พัน.๓ รอ.

 

พ.ท.มลชัย ยิ้มอยู่

ผบ.ร.๓๑ พัน.๓ รอ.

 

พ.ท.กิติศักดิ์ กาญจนะวสิต

ผบ.ป.พัน.๓๑ รอ.

 

พ.อ.ศักดิ์ศิริ แข็งแรง

ผบ.ร.๑ พัน.๔ รอ.

 

พ.ท.นิโรธ ทองม่วง

ผบ.ม.พัน.๔ รอ.

 

พ.ท.อัมพุช พัฒน์ทอง

ผบ.ช.พัน.๑ รอ.

 

พ.ท.ไตรศักดิ์ ทุมเพชร

ผล.ส.พัน.๑ รอ.

 

พ.ท.เฉลิมลักษณ์ มหิพันธ์

ผบ.พัน.สร.๑ พล.๑ รอ.

     

CopyRight www.999radio.com . All Rights Reserverd.